تلفن ثابت : 01334491057

تلفن همراه : 09021391444‌‌‌‌‌‌‌‌‌

آدرس : رشت ، جاده انزلی ، جنب باغ پرندگان، برنجکوبی تحفه گیلان